• Lớp học ngành chỉ huy - tham mưu đặc công

   Lớp học ngành chỉ huy , Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành chỉ huy tham mưu Đặc công, đảm nhiệm chức vụ ban đầu mũi trưởng Đặc công (trung đội trưởng), phát triển lên  đội trưởng ( đại đội trưởng) và tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

  • Lớp học ngành chỉ huy tham mưu - pháo binh

   Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành Chỉ huy -Tham mưu Pháo binh, đảm nhiệm chức vụ ban đầu là trung đội trưởng, phát triển lên đại đội trưởng Pháo binh và các chức vụ tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

  • Lớp học quân sự cơ sở

   Lớp học quân sự, Ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng,