Xin cấp giấy phép hoạt động điện lực

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam tư vấn và xin cấp phép hoạt động điện lực


ESC Việt nam xin đưa ra hướng dẫn pháp lý về dịch vụ tư vấn xin cấp phép hoạt động điện lực


 

Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Sở Công Thương

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 03 (Bộ) gồm:

I  Đối với giấy phép xây tư vấn về điện:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

2. Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh

3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia

4. Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị trực thuộc

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm

6. Báo cáo tài chính: 03 năm gần nhất (Nếu có)

7. Danh sách dự án, công trình của các chuyên gia đã thực hiện

8. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động


II - Đối với giấy phép kinh doanh điện:


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

2. Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh

3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành

4. Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị trực thuộc

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, an toàn phòng chống chấy nổ.

6. Báo cáo tài chính: 01 năm gần nhất (Nếu có)

7. Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành

8. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, thẻ an toàn, hợp đồng lao động.

9. Bản sao hợp đồng mua điện, Sơ đồ hiện trạng lưới điện

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Phí thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực:

 + Đối với lĩnh vực tư vấn: 800.000 đ

 + Đối với lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện nông thôn: 1.080.000 đ

- Lệ phí Nhà nước:

 +Lần đầu 700.000 đ (bảy trăm ngàn đồng)/01 Giấy phép .

 + Gia hạn Giấy phép 350.000đ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1 - Luật Điện lực 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

2 - Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực.

3 - Quyết định số 211/2003/QĐ-BCN ngày 23/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công Thương) bổ sung Điều 14 Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

4 - Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/ 9/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

5 - Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định điều kiện trình tự và thủ tục cấp ,sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.

6 - Quyết định số 633/QĐ-UB ngày 06/2/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội cấp giấy phép hoạt động điện lực.

7 - Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý điện nông thôn thành phố Hà Nội".

8 - Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/08/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

9 - Công văn số 6763/CV-NLDK ngày 24/12/2004 Bộ Công nghiệp về việc hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực khu vực nông thôn.

 

Thủ tục

Cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với tư vấn chuyên ngành điện lực

Trình tự thực hiện

- Tổ chức/Công dân:    
    + Chuẩn bị hồ sơ.
    + Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC): 331 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
    + Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
    + Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).
    + Nộp lệ phí và nhận kết quả.
- Sở Công thương:
    + Bộ phận TNHS HC hướng dẫn tổ chức/Công dân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho khách, thu phí thẩm định cấp phép.
    + Các bộ phận của Sở giải quyết hồ sơ theo quy định.
    + Thu lệ phí cấp giấy phép, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Công thương

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (HĐ ĐL) theo mẫu.
- Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh.
- Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị trực thuộc.
- Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia.
- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động.
- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm.
- Danh sách dự án, công trình của các chuyên gia đã thực hiện.
- Báo cáo tài chính: 03 năm gần nhất (Nếu có).
* Số lượng hồ sơ:           03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

11 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức/Công dân.

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Lệ phí

- Phí thẩm định cấp phép lĩnh vực tư vấn điện 800.000đ/lần. - Lệ phí cấp phép lần đầu 700.000đ/Giấy phép. - Lệ phí gia hạn giấy phép HĐ ĐL 350.000đ/Giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép HĐ ĐL.
- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện có cấp điện áp từ 35KV trở xuống).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

- Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

- Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công thương)  về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép HĐ ĐL.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép HĐ ĐL ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (Nay là Bộ Công thương).

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND Thành phố HN về việc ủy quyền cho Sở Công thương Hà Nội cấp giấy phép HĐ ĐL.

- Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND Thành phố HN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương Hà Nội.

Mọi chi tiết xin cấp phép hoạt động điện lực liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Tòa nhà HH3B - Phòng 738 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071
Hotline: (A Hiếu; 0915.500.911 - 0963.500.911)
Email: info@escvietnam.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

cialis generico viagra werking levitra pas cher cialis uten resept viagra priser apotek levitra comprimidos viagra precio en farmacia viagra nettbutikk cialis netist? viagra generico prezzo viagra generico levitra generika cialis kopen in nederland hva er kamagra kamagra sverige Kamagra schweiz levitra kopen levitra preis viagra on line cialis pas cher kamagra gel comprar viagra online kaufen viagra hinta kamagra oral jelly viagra kopen